شرکت ریبوار صنعت کردستان در سال 1387 با هدف فراهم آوردن امکان انتقال نیروی برق با کیفیت و بدون وقفه فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از توان و دانش مهندسین و متخصصین صنعت ترانسفورماتور سازی و با اتکا به تجربه ارزنده نیروهای خود و با باور ارزشهای سازمانی و ایفای تعهدات خود توانسته به اهداف خود جامه عمل بپوشاند


Farsi Kurdish English
Catalog Farsi Catalog Kurdy Catalog English
Farsi Catalog Farsi
Kurdish Catalog Kurdy
English Catalog English